Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Informace pro rodiče > 2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízeníDětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola:  415710795              fax: 415710795, 415710588               E-mail: ddzatec@seznam.cz

domov: 415210842, 415711463, 415710588,       škola 415 710 795        

                                                                  

Kritéria přijímacího řízení

-         2. kolo přijímacího řízení

určeného nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

- ke studiu na střední škole v učebním oboru 69-54-E/01, Provozní služby:

    denní i dálková forma

     splnění povinné školní docházky

  pohovor

    podmínkou přijetí musí být doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/02, Praktická škola dvouletá:

     splnění povinné školní docházky

   pohovor

   doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/01, Praktická škola jednoletá:

     splnění povinné školní docházky

  doporučení školského poradenského zařízení

 

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková, ředitelka

Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021 – 2022

 

Termín pro odevzdání přihlášky:   do 24.06.2021

Termín pro 2. kolo přijímacího řízení:

30. června  

 

2. kolo přijímacího řízení – informace

Obor vzdělání - název

KKOV

forma

počet volných míst

termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení

termín 2. kola přijímacího řízení

Provozní služby

69-54-E/01

denní

10

24.06.2021

30.06.2021

Provozní služby

69-54-E/01

dálková

14

24.06.2021

30.06.2021

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

denní

6

24.06.2021

30.06.2021

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

denní

4

24.06.2021

30.06.2021

 

Přihlášky uchazečů ke studiu a jejich evidence:

 

Přihlášky budou přijímány na aktuálních formulářích, součástí přihlášky je:

a)      posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka – uchazeče,

b)      vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud není přihláška vyplněna a potvrzena ZŠ)

c)      doporučení školského poradenského zařízení z důvodu nastavení podpůrných opatření – je možné dodat v pozdějším termínu,

 

Pokud budou dokládány kopie vysvědčení, musí být úředně ověřené. Originály vysvědčení, budou okopírovány a ověřeny na naší škole.    

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 31. 10. 2016 - dále jen vyhláška:

Podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky jsou součástí přihlášky následující doklady nebo jejich ověřené kopie:

a)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)      vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

e)      doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,

f)        doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

g)       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

h)      doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

i)        doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

j)        osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

 

Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu:

Na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

 

Z důvodu zajištění ochrany dat bude v  pozvánce k návštěvě školy uvedeno registrační číslo.

 Přihláška ke vzdělání ZDE