Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Informace pro rodiče > Prodloužení období školské rady

Prodloužení období školské rady 

Rozhodnutím  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 10. 2020,  č.j, 40610/2010-1 se určuje:

I.

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

 

II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020.

Odůvodnění

Ministerstvo prodlužuje tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona funkční období členů školských rad. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2 je ode dne 22. října 2020 od 6:00 hod. na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Nelze však za stávající situace předjímat, zda nebude trvání nouzového stavu prodlouženo.

Je zřejmé, že omezení pohybu osob v zásadě znemožnilo uskutečňování voleb členů školských rad. Není zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují (např. volební řád školské rady při ZŠ Staňkov1, volební řád školské rady při ZŠ Zlín Skřiby2, volební řád školské rady při ZŠ Labská3 nebo volební řád školské rady

1 Dostupné z https://www.zsstankov.cz/e_download.php?file=data/editor/96cs_3.pdf&original=Volebn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20%C5%A1kolsk%C3%A9%20rady.pdf.

2 Dostupné z https://www.zskriby.cz/media/userfiles/files/nase-skola/skolska-rada/volebrad.pdf

při SŠ diplomacie a veřejné správy v Mostě4). I tam, kde volební řád předjímá elektronickou volbu (např. volební řád školské rady při ZŠ Smart v Roudnici nad Labem5), není zaručeno za současných podmínek, kdy není povolena osobní přítomnost žáků ve většině škol a školských zařízení a ode dne 22. 10. vstupují v účinnost striktní omezení pohybu osob a svobody sdružování (viz již zmíněné usnesení vlády č. 1078), že volby proběhnou řádně, jelikož kromě samotné volby je důležité také představení kandidátů a diskuze o nich.

Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření do 3 měsíců po skončení nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že množství úkolů, které budou i při potenciálním uvolňování opatření (rozvolnění omezení volného pohybu) školy muset plnit, jim bude velmi znesnadňovat uspořádání voleb do školské rady. Jinak řečeno, školy musí a budou muset plnit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním způsobem, a volba školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, co se musí zorganizovat bezprostředně, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě zákazu pohybu osob nebo jiná překážka.

Při volbách do školských rad mají totiž vedle zřizovatele (nejčastěji obce a kraje) pasivní volební právo také zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci. Volby do školské rady musejí být připravovány s předstihem. Proto se stanoví ve výroku uvedený časový rámec konce funkčního období, který by při nyní předpokládaném vývoji situace měl být dostatečný pro uspořádání voleb do školské rady při zachování kontinuity činnosti tohoto tělesa.

Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol stanoveným v § 168 školského zákona je nezbytné zajistit pokračování jejich činnosti. Bez školské rady například není možné schválit změnu školního řádu nebo změnu pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání. Právě tyto pravomoci však mohou být zásadní při adaptaci těchto dokumentů na aktuální situaci v příslušné škole, která bude například potřebovat změnit způsob hodnocení z běžné klasifikace na slovní hodnocení, jelikož podmínky pro vzdělávání se kvůli zákazu osobní přítomnosti ve školách zásadním způsobem změnily.

 

 Za DD, ZŠ a SŠ Žatec:

Mgr. Bc. Marta Karasová, zástupkyně ředitelky