Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Základní škola

Základní škola 

Charakteristika školy

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem základní školy. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "PORADÍM SI"ŠVP je koncipován tak, aby i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, za podpory speciálně pedagogických vzdělávacích metod, mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Pro vzdělávání vytváří optimální podmínky, které formují kladný vztah žáka ke vzdělávání, především přátelskou atmosférou ve škole a pracovním klimatem, které podněcuje zájem žáků o školu. Minimalizuje obavu z případných neúspěchů a usiluje o dosažení základního vzdělání v rámci možností žáků.

Na prvním stupni především v 1. období (1. – 3. ročník) je vzdělávání přizpůsobeno psychickým, fyzickým a sociálním možnostem žáků. Je zaměřeno na pozvolný a postupný přechod z rodinné péče nebo z předškolního vzdělávání. Individuální přístup ke každému žákovi zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovní výsledky. Hlavním úkolem je adaptace žáků na nové prostředí, vytváření sociálních návyků.

Ve druhém období (4. a 5. ročník) prvního stupně si žáci upevňují sociální návyky a adaptují se na nový styl práce, který je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností
a návyků, který žáci využijí na druhém stupni základní školy.

Druhý stupeň (6.  – 9. ročník) je zaměřen na získávání  vědomostí, rozvíjení  dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života
a budoucího profesního uplatnění. Prioritou je rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a především vytváření praktických dovedností. Důraz v učebním plánu je kladen na oblasti člověk a svět práce.

Základní vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené  individuálním potřebám optimálně   vyvíjel   a dosahoval svého osobního maxima.

Škola je umístěna v ulici Svatopluka Čecha č. 2773 v Žatci.  Žáci bydlí v bytech rodinných skupin dětského domova nebo u rodičů na různých místech v Žatci. Škola je pro ně dobře dostupná. Žáků z okolních obcí je málo. Jezdí do školy veřejnou dopravou.

Materiální a technické vybavení

Materiální vybavení je dostatečné vzhledem k požadavkům a potřebám výuky.

Kromě tradičních tříd je u nás vzhledem ke vzdělávacímu programu důležitá i cvičná kuchyně a dílna, máme i malou počítačovou učebnu. Každá učebna je vybavena nejméně dvěma počítači, v pěti učebnách máme interaktivní tabuli, která je dostupná všem žákům. Ve škole je též dostatek učebních pomůcek, k dispozici jsou také televizory s videorekordéry, DVD přehrávači. Můžeme využívat také CD přehrávače a magnetofony.  Nemáme vlastní tělocvičnu, využíváme však několik desítek metrů vzdálenou tělocvičnu SZŠ nebo hřiště za ní.

Prostorové vybavení

Budova školy je dvoupodlažní, je estetická a světlá. Její velikost včetně skladby a rozložení tříd, chodeb a dalších místností zcela vyhovuje.

Stravování žáků (obědy) je zajištěno v jídelně dětského domova vzdálené  300 m od školy. Z jídelny se žáci do školy už zpravidla nevracejí.

 zs

Hygienické podmínky

Ve škole se dbá na dodržování vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Žákům i pedagogům je umožněno dodržovat pitný režim dle jejich věkových a individuálních potřeb. Dodržování zákazů kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin je zakotveno ve školním řádu, který je opakovaně s žáky čten a diskutován. Ve všech třídních knihách jsou vloženy dokumenty stvrzující poučení žáků o bezpečnosti práce v hodinách či učebnách. Pedagogové i žáci jsou pravidelně proškolování o poskytování první pomoci. Prostředky první pomoci jsou všem pedagogům volně dostupné.

Psychosociální podmínky

Vzhledem k tomu, že našimi žáky jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přistupujeme ke všem žákům individuálně. Pracovní tempo i sociální klima ve třídách odpovídá požadavkům a potřebám našich žáků. Hodnocení tedy také probíhá v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem každého jednotlivce. Respektujeme vždy potřeby jedince a jeho osobní problémy.  Velice důležité je osvojovat si ty vědomosti, které mají pro žáky praktický smysl a využitelnost.