Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přijímací řízení 1. kolo

Přijímací řízení 1. koloDětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, Pražská 808, příspěvková organizace

škola:  415710795              fax: 415710795, 415710588               E-mail: ddzatec@seznam.cz

 

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Školní rok: 2023 – 2024

určeného nejen pro žáky s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

- ke studiu na střední škole v učebním oboru 69-54-E/01, Provozní služby:

*   denní i dálková forma

 

*      splnění povinné školní docházky

 

*   přijímáme i žáky vycházející z nižšího ročníku základní školy

 

*   v běžné třídě oboru Provozní služby nepožadujeme doporučení školského poradenského zaměření

 

 

*    ve třídě podle § 16, odst. 9 školského zákona – pouze s  doporučením školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/02, Praktická škola dvouletá:

*      splnění povinné školní docházky

*    platné doporučení školského poradenského zařízení

 

- ke studiu na střední škole oboru 78-62-C/01, Praktická škola jednoletá:

*      splnění povinné školní docházky

*   platné doporučení školského poradenského zařízení

 

Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková, ředitelka

 

Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023-2024

 

Termín pro 1. kolo přijímacího řízení:

 

Ø  termín pro přijímání přihlášek: do 1. března 2023    

Přihlášky uchazečů ke studiu a jejich evidence:

 

Přihlášky budou přijímány na aktuálních formulářích, součástí přihlášky je:

a)      posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka – uchazeče,

b)      vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud není přihláška vyplněna a potvrzena ZŠ)

 

Pokud budou dokládány kopie vysvědčení, musí být úředně ověřené. Originály vysvědčení, budou okopírovány a ověřeny na naší škole.    

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 31. 10. 2016 - dále jen vyhláška:

Podle ust. § 1 odst. 1 vyhlášky jsou součástí přihlášky následující doklady nebo jejich ověřené kopie:

a)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

b)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

c)      vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,

d)      vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

e)      doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,

f)        doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,

g)       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

h)      doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

i)        doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

j)        osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu:

Na webových stránkách školy www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

 

 V pozvánce k návštěvě školy bude uvedeno registrační číslo žáka.