Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Střední škola > Informace pro uchazeče Praktické školy dvouleté

Informace pro uchazeče Praktické školy dvouleté

 Charakteristika školy

 Jedná se o dvouletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "NEZTRATÍM SE".

 Stupeň poskytovaného vzdělání – střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

 Kde školu najdu?     Svatopluka Čecha 2773, Žatec

 Do kdy musím odevzdat přihlášku?  do 1. března 2023

 Koho mám kontaktovat v případě zájmu o studium?

  • Mgr. Lenka Woloszczuková, ředitelka školy: 734 313 888
  • Mgr. Marta Karasová, zástupkyně ředitele: 415 710 795

 Škola umožňuje střední vzdělání  žákům s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (2)). Převažuje postižení   mentální, někteří jsou postiženi více vadami. Většina žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). 

 Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v  praktické škole dvouleté probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším   odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů   mimořádně nadaných.

 Praktická škola dvouletá je určena zejména žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším   zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 Profil absolventa

 Absolvent praktické školy má doplněné a rozšířené všeobecné vzdělání, kterého dosáhl v průběhu plnění povinné školní docházky v základní škole praktické,   v základní  škole speciální, případně v základní škole. Má osvojené znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností. Získal tak perspektivní   možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života. Absolvent praktické školy dvouleté se v rámci svých možností a individuálních schopností může uplatnit     při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (například v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství),   v chráněných  pracovních dílnách.

 Absolvent praktické školy může dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.

 Přijďte se na naši školu podívat, rádi si na Vás uděláme čas, provedeme vás školou, ukážeme vám učebny a předáme podrobnější informace o studiu.

 Návštěva školy je možná ve dnech otevřených dveří nebo individuálně kdykoliv po telefonické domluvě.

 Dny otevřených dveří

 Dny otevřených dveří probíhají ve dnech 17. - 18.ledna 2023

 Informace k přijímacímu řízení

 Pro koho je učební obor určen?

  • pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínkou pro přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení;

 Kritéria pro přijetí naleznete zde:  kritéria pro přijetí

 Informace o přijetí či nepřijetí ke studiu: na webových stránkách školy – www.ddzatec.cz - bude zveřejněna informace o přijetí či nepřijetí ke studiu.

V pozvánce k návštěvě školy bude uvedeno registrační číslo žáka.

Přihlášku na učební obor Praktická škola dvouletá - denní forma naleznete zde:   Přihláška na SŠ