Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Střední škola

Střední škola - učební obor Provozní služby, Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

Učební obor  Provozní služby

Učební obor je dvouletý a výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "UPLATNÍM SE".

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání  69–54–E/01 Provozní služby určený pro střední odborné vzdělávání žáků

Stupeň poskytovaného vzdělání – střední vzdělání s výučním listem.

Škola je určena zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu zák. č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 ŠZ. RVP navazuje na RVP ZV – Přílohu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je možné přijmout ke vzdělávání žáka bez ohledu na to, zda byl při plnění povinné školní docházky vzděláván podle RVP ZV nebo RVP ZV – přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, apod. Také se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků. Absolvent školy může dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.

Praktická škola jednoletá

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "NEZABLOUDÍM".

 Škola umožňuje střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst.(2)). Je funkčním článkem systému vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením a dává jim možnost získat střední vzdělání. 

Většina žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). Důvodem sociálního znevýhodnění je nařízená ústavní výchova nebo rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením.

Výuka žáků s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením v  praktické škole jednoleté probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s různými druhy a různou mírou závažnosti zdravotního postižení, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
  • základní vzdělávání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 

Profil absolventa

Absolvent praktické školy jednoleté bude mít doplněné a rozšířené teoretické i praktické  vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout mu základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Získané dovednosti žák využije v dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Absolvent praktické školy jednoleté se může v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, případně na chráněných pracovištích.

Praktická škola dvouletá

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "NEZTRATÍM SE".

Škola umožňuje střední vzdělání  žákům s různou mírou zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (2)). Převažuje postižení mentální, někteří jsou postiženi více vadami.

Většina žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). Důvodem sociálního znevýhodnění je nařízená ústavní výchova nebo rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením.

Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v  praktické škole dvouleté probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Praktická škola dvouletá je určena zejména žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Profil absolventa

Absolvent praktické školy má doplněné a rozšířené všeobecné vzdělání, kterého dosáhl v průběhu plnění povinné školní docházky v základní škole praktické, v základní škole speciální, případně v základní škole. Má osvojené znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností. Získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života. Absolvent praktické školy dvouleté se v rámci svých možností a individuálních schopností může uplatnit  při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (například v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), v chráněných pracovních dílnách.

Absolvent praktické školy může dále pokračovat ve studiu v různých typech učilišť či středních škol dle svých možností a schopností.