Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > Základní škola speciální

Základní škola speciální

Charakteristika školy

Škola vzdělává děti a žáky se středně těžkým mentálním postižením (zákon 561/2004 Sb.,  § 16). Převažuje postižení mentální, někteří jsou postiženi více vadami.

Většina dětí a žáků je i sociálně znevýhodněna (zákon 561/2004 Sb., § 16, odst. (4)). Důvodem sociálního znevýhodnění je nařízená ústavní výchova nebo rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením.

Škola je umístěna v ulici Svatopluka Čecha č. 2773 v Žatci.

Žáci bydlí v bytech rodinných skupin dětského domova nebo u rodičů na různých místech v Žatci. Škola je pro ně dobře dostupná. Žáků z okolních obcí je málo. Jezdí do školy veřejnou dopravou.

Škola je úplná, obsahuje první až desátý ročník základní školy speciální. V těchto třídách se současně vzdělávají i žáci základní školy speciální a základní školy praktické. Některé třídy spojují blízké ročníky, mají oddělení.

Materiální a technické vybavení

Materiální vybavení je dostatečné vzhledem k požadavkům a potřebám výuky.

Kromě tradičních tříd je u nás vzhledem ke vzdělávacímu programu důležitá i cvičná kuchyně a dílna, máme i malou počítačovou učebnu. Každá učebna je vybavena nejméně dvěma počítači, v jedné učebně máme interaktivní tabuli, která je dostupná všem žákům. Ve škole je též dostatek učebních pomůcek, k dispozici jsou také televizory s videorekordéry, DVD přehrávači. Můžeme využívat také CD přehrávače a magnetofony. Nemáme vlastní tělocvičnu, využíváme však několik desítek metrů vzdálenou tělocvičnu SZŠ nebo hřiště za ní.

pocitadlo

Prostorové vybavení

Budova školy je dvoupodlažní, je estetická a světlá. Její velikost včetně skladby a rozložení tříd, chodeb a dalších místností zcela vyhovuje.

Stravování žáků (obědy) je zajištěno v jídelně dětského domova vzdálené  300 m od školy. Z jídelny se žáci do školy už zpravidla nevracejí.

Hygienické podmínky

Ve škole se dbá na dodržování vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Žákům i pedagogům je umožněno dodržovat pitný režim dle jejich věkových a individuálních potřeb. Dodržování zákazů kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin je zakotveno ve školním řádu, který je opakovaně s žáky čten a diskutován. Ve všech třídních knihách jsou vloženy dokumenty stvrzující poučení žáků o bezpečnosti práce v hodinách či učebnách. Pedagogové i žáci jsou pravidelně proškolování o poskytování první pomoci. Prostředky první pomoci jsou všem pedagogům volně dostupné.

Psychosociální podmínky

Vzhledem k tomu, že našimi žáky jsou děti se zdravotním postižením, přistupujeme ke všem žákům individuálně. Pracovní tempo i sociální klima ve třídách odpovídá požadavkům  a potřebám našich žáků. Hodnocení tedy také probíhá v souladu s individuálními možnostmi  a pokrokem každého jednotlivce. Respektujeme vždy potřeby jedince a jeho osobní problémy. Velice důležité je osvojovat si ty vědomosti, které mají pro žáky praktický smysl a využitelnost.