Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a SŠ > O škole

O škole

Kde nás najdete? 

Svatopluka Čecha 2773, Žatec

Charakteristika školy

Naše škola rodinného typu poskytuje žákům základní a střední vzdělávání ve třech typech škol – základní škola, základní škola speciální a střední škola. Žáci mohou navštěvovat školní družinu. Škola je tvořena jednou budovou, kde jsou umístěny všechny kmenové třídy. Schválená kapacita základní školy 100 žáků, z toho základní školy speciální je 10 žáků, střední školy je 40 žáků. Poskytujeme vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Materiální vybavení je dostatečné vzhledem k požadavkům a potřebám výuky. Při výuce upřednostňujeme individuální přístup, využíváme moderní metody výuky. Škola je pravidelně zapojována do celé řady projektů – Kontík a Třídílek, Ovoce do škol, Recyklohraní, Kurz primární prevence a další. Při základní škole funguje i školní družina s kapacitou 30 dětí.

třída 5   třída    třída 1   třída 2   třída 3  třída 4   třída 3   třída 5   PC učebna   PC učebna  

Struktura školy

  Přípravná třída

  Základní škola

  Základní škola speciální

  Praktická škola dvouletá

  Učební obor Provozní služby

  Školní družina

  Školní jídelna

Materiální a technické vybavení

Materiální vybavení je velmi dobré, vyhovuje požadavkům a potřebám výuky.

Kromě tradičních tříd je u nás cvičná kuchyně, dílna a počítačová učebna. Některé třídy jsou jsou vybaveny PC, které jsou žákům při výuce plně k dispozici. PC mohou žáci využívat i k tvorbě domácích úkolů. Většina tříd má interaktivní tabuli. Škola disponuje i velkým množstvím učebních pomůcek, které jsou při výuce pravidelně využívány. Žáci mohou při výuce využívat školní čtečky, notebooky, tablety, mobilní telefony nebo sluchátka. Pro žáky jsou připraveny i robotické stavebnice VEX, prostřednictvím kterých se žáci učí pomocí jednoduchých příkazů programovat svého robůtka. Naše škola má k dispozici i 3D tiskárnu. V rámci Tv využíváme naši posilovnu nebo tělocvičny sousedních škol - gymnázia a SZEŠ. 

posilovací nářadí   posilovací nářadí   posilovací nářadí   posilovací nářadí   posilovací nářadí   posilovací nářadí  posilovací nářadí       posilovací nářadí

Prostorové vybavení

Budova školy je dvoupodlažní, je estetická a světlá. Její velikost včetně skladby a rozložení tříd, chodeb a dalších místností zcela vyhovuje.

Stravování žáků (obědy) je zajištěno v jídelně dětského domova vzdálené 300 m od školy. 

Hygienické podmínky

Ve škole se dbá na dodržování vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Žákům i pedagogům je umožněno dodržovat pitný režim dle jejich věkových a individuálních potřeb. Dodržování zákazů kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin je zakotveno ve školním řádu, který je opakovaně s žáky čten a diskutován. Ve všech třídních knihách jsou vloženy dokumenty stvrzující poučení žáků o bezpečnosti práce v hodinách či učebnách. Pedagogové i žáci jsou pravidelně proškolování o poskytování první pomoci. Prostředky první pomoci jsou všem pedagogům volně dostupné.

Psychosociální podmínky

Vzhledem k tomu, že našimi žáky jsou i děti se zdravotním postižením, přistupujeme ke všem žákům individuálně. Pracovní tempo i sociální klima ve třídách odpovídá požadavkům a potřebám našich žáků. Hodnocení probíhá v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem každého jednotlivce. Respektujeme vždy potřeby jedince
a jeho osobní problémy. Velice důležité je osvojovat si ty vědomosti, které mají pro žáky praktický smysl a využitelnost. Vzdělání motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.