Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > O škole

O škole

Kde nás najdete? 

Svatopluka Čecha 2773, Žatec

Charakteristika školy

Naše škola rodinného typu poskytuje žákům základní a střední vzdělávání ve třech typech škol – základní škola, základní škola speciální a střední škola. Žáci mohou navštěvovat školní družinu. Škola je tvořena jednou budovou, kde jsou umístěny všechny kmenové třídy. Schválená kapacita základní školy 100 žáků, z toho základní školy speciální je 10 žáků, střední školy je 40 žáků. Poskytujeme vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Materiální vybavení je dostatečné vzhledem k požadavkům a potřebám výuky. Při výuce upřednostňujeme individuální přístup, využíváme moderní metody výuky. Škola je pravidelně zapojována do celé řady projektů – Kontík a Třídílek, Ovoce do škol, Recyklohraní, Kurz primární prevence a další. Při základní škole funguje i školní družina s kapacitou 30 dětí.

třída 5.jpg   třída5.jpg   třída 1.jpg   třída 2.jpg   třída 3.jpg  třída4.jpg   třída3.jpg   třída5.jpg   PC učebna.jpg   PC učebna.jpg  

Struktura školy

  Přípravná třída

  Základní škola

  Základní škola speciální

  Praktická škola dvouletá

  Učební obor Provozní služby

  Školní družina

  Školní jídelna

Materiální a technické vybavení

Materiální vybavení je velmi dobré, vyhovuje požadavkům a potřebám výuky.

Kromě tradičních tříd je u nás cvičná kuchyně, dílna a počítačová učebna. Některé třídy jsou jsou vybaveny PC, které jsou žákům při výuce plně k dispozici. PC mohou žáci využívat i k tvorbě domácích úkolů. Většina tříd má interaktivní tabuli. Škola disponuje i velkým množstvím učebních pomůcek, které jsou při výuce pravidelně využívány. Žáci mohou při výuce využívat školní čtečky, notebooky, tablety, mobilní telefony nebo sluchátka. Pro žáky jsou připraveny i robotické stavebnice VEX, prostřednictvím kterých se žáci učí pomocí jednoduchých příkazů programovat svého robůtka. Naše škola má k dispozici i 3D tiskárnu. V rámci Tv využíváme naši posilovnu nebo tělocvičny sousedních škol - gymnázia a SZEŠ. 

posilovací nářadí.jpg   posilovací nářadí.jpg   posilovací nářadí.jpg   posilovací nářadí).jpg   posilovací nářadí.jpg   posilovací nářadí.jpg  posilvací nářadí.jpg       posilovací nářadí.jpg

Prostorové vybavení

Budova školy je dvoupodlažní, je estetická a světlá. Její velikost včetně skladby a rozložení tříd, chodeb a dalších místností zcela vyhovuje.

Stravování žáků (obědy) je zajištěno v jídelně dětského domova vzdálené 300 m od školy. 

Hygienické podmínky

Ve škole se dbá na dodržování vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Žákům i pedagogům je umožněno dodržovat pitný režim dle jejich věkových a individuálních potřeb. Dodržování zákazů kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin je zakotveno ve školním řádu, který je opakovaně s žáky čten a diskutován. Ve všech třídních knihách jsou vloženy dokumenty stvrzující poučení žáků o bezpečnosti práce v hodinách či učebnách. Pedagogové i žáci jsou pravidelně proškolování o poskytování první pomoci. Prostředky první pomoci jsou všem pedagogům volně dostupné.

Psychosociální podmínky

Vzhledem k tomu, že našimi žáky jsou i děti se zdravotním postižením, přistupujeme ke všem žákům individuálně. Pracovní tempo i sociální klima ve třídách odpovídá požadavkům a potřebám našich žáků. Hodnocení probíhá v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem každého jednotlivce. Respektujeme vždy potřeby jedince
a jeho osobní problémy. Velice důležité je osvojovat si ty vědomosti, které mají pro žáky praktický smysl a využitelnost. Vzdělání motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.