Drobečková navigace

Úvod > Základní a střední škola > O škole

O škole

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ DOKÁŽU TO „

Charakteristika školy

Naše škola rodinného typu poskytuje žákům základní a střední vzdělávání ve třech typech škol – základní škola, základní škola speciální a střední škola. Škola sídlí v ulici Svatopluka Čecha 2773, Žatec. Je tvořena jednou budovou, kde jsou umístěny všechny kmenové třídy. Schválená kapacita základní školy 100 žáků, z toho základní školy speciální je 10 žáků, střední školy je 40 žáků. Poskytujeme vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Materiální vybavení je dostatečné vzhledem k požadavkům a potřebám výuky. Při výuce upřednostňujeme individuální přístup, využíváme moderní metody výuky. Škola je pravidelně zapojována do celé řady projektů – Kontík a Třídílek, Ovoce do škol, Recyklohraní, Kurz primární prevence a další. Při základní škole funguje i školní družina s kapacitou 30 dětí.

 school1

Materiální a technické vybavení

Materiální vybavení je velmi dobré, vyhovuje požadavkům a potřebám výuky.

Kromě tradičních tříd je u nás cvičná kuchyně a dílna, máme i malou počítčovou učebnu. Každá učebna je vybavena nejméně třemi počítači, v pěti učebnách máme interaktivní tabuli, která je dostupná všem žákům. Ve škole je též dostatek učebních pomůcek, k dispozici jsou také televizory s videorekordéry, DVD přehrávači. Můžeme využívat také CD přehrávače a magnetofony. Nemáme vlastní tělocvičnu, využíváme však několik desítek metrů vzdálenou SZEŠ nebo hřiště za ní.

school2

Prostorové vybavení

Budova školy je dvoupodlažní, je estetická a světlá. Její velikost včetně skladby a rozložení tříd, chodeb a dalších místností zcela vyhovuje.

Stravování žáků (obědy) je zajištěno v jídelně dětského domova vzdálené 300 m od školy. Z jídelny se žáci do školy už zpravidla nevracejí.

Hygienické podmínky

Ve škole se dbá na dodržování vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Žákům i pedagogům je umožněno dodržovat pitný režim dle jejich věkových a individuálních potřeb. Dodržování zákazů kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin je zakotveno ve školním řádu, který je opakovaně s žáky čten a diskutován. Ve všech třídních knihách jsou vloženy dokumenty stvrzující poučení žáků o bezpečnosti práce v hodinách či učebnách. Pedagogové i žáci jsou pravidelně proškolování o poskytování první pomoci. Prostředky první pomoci jsou všem pedagogům volně dostupné.

Psychosociální podmínky

Vzhledem k tomu, že našimi žáky jsou i děti se zdravotním postižením, přistupujeme ke všem žákům individuálně. Pracovní tempo i sociální klima ve třídách odpovídá požadavkům a potřebám našich žáků. Hodnocení tedy také probíhá v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem každého jednotlivce. Respektujeme vždy potřeby jedince a jeho osobní problémy. Velice důležité je osvojovat si ty vědomosti, které mají pro žáky praktický smysl a využitelnost. Vzdělání motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.